Vragen? Bel ons +32 (0)2-481.72.00

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDENBehoudens overeengekomen afwijkingen, door ons uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard zullen de hierna opgesomde algemene voorwaarden de betrekkingen beheren met de klant, die verklaart er kennis van genomen te hebben en deze te aanvaarden.


Sauf conventions contraires expresses agréés par écrit de notre part, les conditions générales ci-dessous, régiront les rapports avec le client qui déclare en avoir pris connaissance et les avoir acceptées.De overeenkomsten gesloten met onze vertegenwoordigers, dienen, om geldig te zijn, bekrachtigd te worden door onze directie die alleen onze vennootschap verbindt.
De kortingen en bijzondere prijzen zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging van onzentwege.
De prijs verbonden aan de toeslag (lood) in een offerte is een indicatieve prijs.


Les conventions conclues avec nos représentants doivent, pour être valables, être ratifiées par notre Direction qui engage notre société.
Les remises et prix spéciaux accordés ne sont valables qu’après confirmation écrite de notre part.
Le prix lié à la surcharge (plomb) repris dans une offre est un prix indicatif.Onze prijzen zijn volstrekt netto en gelden voor in onze magazijnen afgenomen goederen : de prijzen zijn zonder BTW en andere fiscale lasten die steeds voor rekening van de koper zijn.
Iedere stijging van de prijzen van de goederen ongeacht hoe deze stijging ontstaat tussen de besteldatum en de datum van de levering valt ten laste van de koper.Nos prix sont des prix nets et sont valables pour les marchandises achetées dans nos magasins : les prix sont hors TVA et autres charges fiscales qui sont à charge de l’acheteur.
Toute augmentation de prix des marchandises quelque soit le moment (entre la date de commande et la date de livraison) où l’augmentation prend cours est à charge de l’acheteur.


Alle bestellingen dienen ons schriftelijk (post, fax, email) met de volledige gegevens van de klant te bereiken.
Een bestelling wordt pas officieel na onze schriftelijke bevestiging.
De aanvaarding van een bestelling veronderstelt de solvabiliteit van de klant.
De eerste bestelling moet altijd op voorhand betaald worden.
Een forfaitair bedrag van 20.- € zal in rekening gebracht worden als behandelings- en administratiekosten, voor iedere te verzenden bestelling (dagelijks cumuleerd) van minder dan 50.-€ bovenop de normale forfait voor transport.Toute commande devra nous parvenir sur support écrit (courrier, fax, email) avec les coordonnées complètes du client.
Les commandes ne deviennent fermes qu’après notre confirmation écrite.
L’acceptation de la commande suppose la solvabilité du client.
La première commande est toujours envoyée après réception du paiement.Une somme forfaitaire de 20.-€ sera portée en compte à titre de frais de manutention et administration pour toute commande (cumul journalier) à expédier, d’un montant net inférieur à 50.-€ en sus du forfait normal pour le transport.


Al onze leveringen gebeuren onder uitdrukkelijk voorbehoud van eigendomsrecht, dat slechts na volledige betaling van alle door hem verschuldigde bedragen op de koper overgaat.
Wanneer de koper in gebreke blijft met betaling, zullen wij het recht hebben de goederen, waarop ons eigendomsvoorbehoud rust, zonder rechterlijke tussenkomst terug te nemen, onverminderd ons recht op betaling van het door de koper nog verschuldigde aan hoofdsom, rente en kosten en/of ons recht op schadevergoeding.


Toutes nos livraisons sont faites sous réserve expresse de nos droits de propriété, qui seront seulement transférés à l’acheteur après paiement complet de tous les montants dont il est redevable.
A défaut de paiement de l’acheteur, nous sommes en droit, pour les marchandises sous réserve expresse de nos droits de propriété, de reprendre celles-ci sans intervention judiciaire, tout en gardant notre droit sur le paiement de la somme dûe, rente et frais et/ou notre droit sur des dommages-intérêts.


Iedere factuur is netto, contant en zonder korting betaalbaar.
De bedragen welke niet geregeld zijn op vervaldag dragen zonder voorafgaande verwittiging 12% intrest per jaar tot op de betalingsdatum, met een minimum van 125 Euro.
Bestellingen waar een voorafbetaling vereist is die niet binnen de 10 kalenderdagen zal betaald zijn, zullen automatisch geannuleerd zijn en de goederen terug in stock geplaatst, zonder dat de klant verwittig wordt.
Andersluidende bepalingen van de koper worden niet aanvaard.
Bovendien, bij uitdrukkelijke overeenkomst, is het tussen de partijen toegelaten dat, ingeval de facturen niet betaald zijn op vervaldag, het bedrag ervan zal verhoogd worden met 15% forfaitair en onveranderlijk, bij wijze van boeteclausule.
Indien gerechtelijke vervolgingen zouden nodig blijken, zullen de kosten welke er uit voortvloeien, ten laste van de klant zijn.


Toute facture est payable au comptant net et sans remise.
Les montants non payés à l’échéance portent sans avis ni mise en demeure préalable, intérêt à 12% l’an jusqu’à la date du paiement, avec minimum de 125 Euro.
Pour toute commande dont le paiement anticipé est exigé, et non payé dans les 10 jours calendrier sera automatiquement annulée et les marchandises remises en stock, sans que le client soit averti.
Les conditions de l’acheteur différentes des nôtres ne sont pas acceptées.
En outre, de convention expresse, il est admis entre parties qu’à défaut de paiement des factures à l’échéance, le montant de celles-ci sera augmenté de 15% à titre de clause pénale, forfaitaire et irréductible.
Au cas où des poursuites judiciaires seraient nécessaires, les frais en découlant seront à charge du client.


Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, worden de leveringstermijnen enkel bij wijze van inlichting verstrekt en kunnen ze dus niet als bindend worden beschouwd.
De vertragingen kunnen uit hoofde van de klant geenszins, hetzij het nietig verklaren van de bestelling, hetzij de verbreking ervan, rechtvaardigen.
In geen geval zullen wij gehouden zijn enige vergoeding te betalen uit hoofde van vertraging.


Sauf stipulation contraire écrite, les délais de livraison sont donnés à titre indicatif et ne peuvent être considérés comme contraignant.
Les retards ne peuvent en aucun cas justifier de la part du client, soit l’annulation de la commande, soit la résolution de celle-ci.
En aucun cas nous ne serons tenus de devoir payer une indemnité quelconque du chef de retard.


Onze goederen worden vervoerd op risico en gevaar van de koper, transportkosten ten laste van de klant.


Nos marchandises sont livrées aux risques et dangers de l’acheteur, frais de transport à charge du client.


Elke klacht, zowel technische als geldelijke moet, om geldig te zijn, binnen acht dagen na de ontvangst van de waren ingediend worden.
In geval van een door ons erkend gebrek of vergissing, zijn wij verantwoordelijk voor het terugnemen en het vervangen van hetgeen niet met de bestelling overeenstemt of dat het voorwerp zou uitmaken van een vergissing van onzentwege, zonder dat de koper schadevergoeding zou kunnen eisen.
Aucune réclamation technique ou comptable n’est recevable que si elle est formulée dans les huit jours de la réception des marchandises.
Sauf convention contraire, tous nos prix s’entendent pour marchandises prises en nos magasins.
En cas de défaut ou d’erreur reconnue par nous, notre responsabilité se limitera à enlever et remplacer ce qui ne serait pas conforme à la commande ou aurait fait l’objet d’une erreur à notre seule discrétion et sans que l’acheteur puisse réclamer de dommages et intérêts.


Terugzendingen (terugnames/herstellingen/waarborgen/verbruiksgoederen) worden enkel aanvaard met voorafgaand akkoord en met kopie van de aankoopfactuur (RMA procedure).
Terugzendingen zonder akkoord worden standaard geweigerd.
Het retourneren van goederen is ten laste van de klant.


Les retours de marchandises (retours/réparations/garanties/biens de consommation) ne sont acceptés qu’après accord préalable et une copie de la facture d’achat (procédure RMA).
Les retours sans accord préalable sont refusés par défaut.
Les frais de retours des marchandises sont à charge du client.


Onze waarborg op het geleverde materiaal strekt zich niet verder uit dan de fabrieksgarantie, vastgesteld door de leverancier, reis- en montagekosten bij vervanging van defecte stukken worden de koper in rekening gebracht.
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade voortkomende uit enig defect of uit, welke oorzaak dan ook.
Het nakomen van onze waarborgverplichtingen is afhankelijk van de verplichting van de koper onze facturen te voldoen.Notre garantie sur toute marchandise livrée ne s’étend pas au-delà de la garantie normale de nos usines.
Les frais de déplacement et de montage, lors du remplacement de pièces défectueuses seront portées en compte à l’acheteur.
Les dommages résultant de défaut ou de toute autre cause ne nous seront pas imputables.
L’exécution de nos obligations de garantie est subordonnée à l’obligation de l’acheteur de régler nos factures.


Informatie over artikelen TRACK & TRACE is beschikbaar op aanvraag.


Les informations sur les articles TRACK & TRACE sont disponibles sur demande.


Iedere bestelling die niet bestemd is voor de verkoop, moet ons bekendgemaakt worden, ten einde de hiermede verband houdende BTW toe te passen.
Dit bericht dekt onze verantwoordelijkheid.
De BTW zal toegepast worden volgens de door de koper verschafte inlichtingen en onder zijn volledige verantwoordelijkheid.


Toute fourniture, non destinée à la revente doit nous être déclarée aux fins d’y appliquer la législation TVA adéquate.
Cet avis couvre notre responsabilité.
La législation TVA sera appliquée d’après les renseignements fournis par l’acheteur et sous sa pleine responsabilité.


Onze verpakkingen worden niet gefactureerd noch teruggenomen.


Nos emballages ne sont ni facturés, ni repris.


De rechtbanken van Brussel zijn uitsluitend bevoegd om betwistingen te beslechten welke zouden kunnen rijzen tussen onze klanten en ons.


Les tribunaux de Bruxelles sont seuls compétents pour connaître des litiges s’élevant entre nos clients et nous.


De persoonsgegevens vermeld op dit document worden, behoudens bezwaar van uwentwege, opgenomen in onze gegevensbank.
Zij zijn bestemd voor intern gebruik in onze firma maar kunnen gebruikt worden om U op de hoogte te brengen van onze toekomstige promotieacties.
U heeft het recht deze gegevens in te zien en de eventuele verbetering ervan aan te vragen (wet van 08.12.92).


Vos données personnelles figurant sur ce document sont reprises, sauf objection de votre part, dans notre banque de données.
Elles sont destinées à notre usage interne, mais peuvent servir à vous informer de nos futures actions promotionnelles.
Vous avez le droit de communication et de rectification de ces données (loi du 08.12.92).


Download Algemeen Verkoopsvoorwaarden
Laden
Laden